Phân loại mối

Theo các tài liệu của viện côn trùng, thì con người ta phân loại mối theo thhức ăn. Mối gỗ…